Avís als afectats pel tancament de les clíniques de cirurgia estètica “Corporación Dermoestética, S.A.”

Des de l’Agència Catalana del Consum informem als afectats pel tancament de les clíniques de cirurgia estètica “Corporación Dermoestética, S.A. “(CIF A-46126017), entitat amb domicili social a València C. Pizarro, núm.11-13, que el Jutjat Mercantil núm.1 de València ha declarat el CONCURS DE CREDITORS en data 30.01.2015 i s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 40, de 16.02.2015 (veieu l’Edicte del Concurs a l’apartat Més Informació).

Davant la publicació del concurs de creditors, s’impossibilita la mediació amb l’esmentada empresa per part dels organismes de consum per a la resolució de la reclamació.

Per tant, per presentar la vostra reclamació contra “Corporación Dermoestética, S.A.”, d’acord amb el Butlletí Oficial de l’Estat, a partir de la data de publicació en el BOE (16.02.2015), els afectats disposeu d’1 MES natural, és a dir, fins el 16.03.2015 (inclòs) per comunicar a l’Administració concursal els crèdits que ostenteu contra aquesta empresa, és a dir, per reclamar l’import pagat pel servei que no vau poder gaudir i les despeses justificades que us va suposar aquest fet.

Per comunicar el vostre crèdit:

1. Podeu fer-ho enviant un escrit (veieu el Model d’escrit a l’apartat Més informació), comunicant les circumstàncies del vostre crèdit i justificar-lo documentalment, facilitant les dades i la documentació que provi l’existència del crèdit que manteniu contra aquesta societat, i precisar el seu import en data de 31.01.2015, adjuntant els originals o les còpies de tota la documentació que es requereix i que es relaciona a continuació, per carta certificada, burofax o correu administratiu amb justificant de recepció a:

BROSETA ABOGADOS S.L.P.
Administración Concursal “Corporación Dermoestética, S.A.”
C. Pascual y Genís, núm.5
46002 Valencia

Les dades i els documents són:
· Del client (creditor): nom, domicili, altres dades d’identificació, i la vostra adreça electrònica.
· Del crèdit: concepte, quantia, dates d’adquisició, venciment, característiques.
· Documents: originals dels títols o documents relatius al crèdit si es realitza la comunicació per escrit, o còpia dels mateixos si es realitza la comunicació per correu electrònic.
En el cas que es comuniqui per escrit i desitgeu la devolució dels documents originals, haureu d’indicar-ho a l’escrit i adjuntar, a més, una còpia dels mateixos.

2. O enviant un correu electrònic (veure el Model d’escrit a l’apartat Més Informació), indicant a l’assumpte 1507/2014 seguit del nom complet i la paraula “CLIENT” (si és aquest el vincle que teniu amb la clínica)/raó social del creditor adjuntant totes les dades i la documentació que es requereix (a dalt esmentada) a concursocorporacion@broseta.com.

Tingueu en compte que la data de presentació de la comunicació de crèdits serà la de la recepció per part de l’Administració Concursal.

Per a la presentació de l’escrit de comunicació de crèdits no és preceptiva l’assistència d’advocat ni procurador.

Si voleu rebre informació i orientació per realitzar aquesta gestió podeu dirigir-vos al Servei d’Orientació Jurídica. També podeu demanar l’assessorament d’una associació de consumidors.

Recordeu els vostres drets:
Recopileu tota la documentació de què disposeu referent al vostre tractament : publicitat, pressupost, contracte de servei, factures, contracte de finançament….i:
– Si heu pagat mitjançant un finançament (crèdit al consum), podeu dirigir-vos a l’entitat financera que ha concedit el préstec per demanar-ne l’anul·lació dels propers càrrecs bancaris, de manera que en quedi constància, atès que no us han prestat el servei complet.
– Si heu pagat a través d’una targeta de crèdit, si està dins del termini, podeu dirigir-vos a la vostra entitat de crèdit per demanar l’anul·lació del càrrec i el corresponent reemborsament al vostre compte.

Notícia extreta de la pàgina web Consum.cat (http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/avisosCO_detall.jsp?id=90&idioma=1) consultada dijous 19 de febrer de 2015 a les 10.30 hores.