Òrgans de govern

Cooperativa 70 es regeix de manera democràtica; tots els socis i sòcies tenen igualat de drets i deures. Aquest govern democràtic es canalitza a través d’uns òrgans de govern i de participació dels socis i les sòcies:

  • L’Assemblea General
  • El Consell Rector
  • La Intervenció de Comptes
  • El Comitè de Recursos

L’Assemblea General

L’Assemblea General, que està constituïda per tots els socis i sòcies, és l’òrgan suprem de la Cooperativa a través del qual s’expressa la voluntat social en les matèries en les quals els presents estatuts li confereixen la competència i en aquelles que li són atribuïdes per la Llei. Els acords de l’Assemblea General, adoptats de manera legal, obliguen a tots els socis, també els absents i els disconformes.

L’Assemblea General pot ser ordinària o extraordinària, i tant les unes com les altres han de ser convocades pel Consell Rector.

El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat i té competències per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General, i totes les altres que no siguin expressament atribuïdes per la Llei o per aquests estatuts a un altre òrgan social.

L’actual composició del Consell Rector és la següent:

  • President: Joseba Polanco
  • Vicepresident: Enric Cuartiellas
  • Secretària: Montserrat Gaspar
  • Vicesecretari: Pepe Beunza
  • Consellers titulars: Pedro Camacho, Josep Romero, Edilbert Comas i Anna Melguizo
  • Consellers suplents: Gemma Xufré, Jaume Germà,  Jordi Maspons i Maribel Poch

Els Interventors de Comptes

El balanç, el compte de resultats i els comptes de pèrdues i guanys de l’exercici, han de ser posats a disposició dels interventors de comptes quinze dies abans de la seva publicació, que ha de tenir lloc quinze dies abans del mínim assenyalat per a la celebració de l’Assemblea General que els hagi de censurar.
Els interventors de comptes han de presentar a l’Assemblea General, en tancar cada exercici econòmic, un informe detallat sobre la memòria explicativa de la gestió de la Cooperativa i sobre el balanç, el compte de resultats i els altres documents comptables que preceptivament s’hagin de sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General. El termini del qual disposen els interventors de comptes per presentar aquest informe és de trenta dies a partir del moment que el Consell Rector els lliuri la documentació pertinent. Quan els interventors discrepin entre ells, poden emetre un informe separadament. Els interventors tenen dret, en el compliment de la seva funció, a consultar i comprovar lliurement i en qualsevol moment la documentació comptable de la Cooperativa.

El Comitè de Recursos

El Comitè de Recursos és l’òrgan que tramita i resol els recursos contra les sancions que el Consell Rector imposa als socis i els altres recursos regulats pels presents estatuts. Està integrat per tres membres escollits per l’Assemblea General entre els socis amb plens drets. Els membres del Comitè de Recursos han d’ocupar el càrrec durant un període de dos anys i només poden ser reelegits una vegada. Així mateix, es poden escollir un màxim de tres membres suplents per si es dóna el cas que hi hagi vacants durant el seu mandat o que es produeixi una incompatibilitat.