Òrgans de govern

Cooperativa 70 es regeix de manera democràtica; tots els socis i sòcies tenen igualtat de drets i deures. Aquest govern democràtic es canalitza a través d’uns òrgans de govern i de participació dels socis i les sòcies:

  • L’Assemblea General
  • El Consell Rector

L’Assemblea General

L’Assemblea General, que està constituïda per totes les persones sòcies, és l’òrgan suprem de la cooperativa a través del qual s’expressa la voluntat social en les matèries en les quals els Estatuts li confereixen la competència i en aquelles que li són atribuïdes per la Llei. Els acords de l’Assemblea General, adoptats de manera legal, obliguen a totes les persones sòcies, també les absents i les disconformes.

L’Assemblea General pot ser ordinària o extraordinària, i tant les unes com les altres han de ser convocades pel Consell Rector.

El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat i té competències per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General, i totes les altres que no siguin expressament atribuïdes per la Llei o pels Estatuts a un altre òrgan social.

L’actual composició del Consell Rector és la següent:

  • Presidència: Enric Cuartiellas
  • Vicepresidència: Pedro Camacho
  • Secretària: Montserrat Gaspar
  • Vicesecretari: Pepe Beúnza
  • Vocals: Josep Romero, Anna Melguizo, Mercè Llauradó i Plàcid Rey
  • Suplents: Gemma Xufré, Jordi Maspons, Maribel Poch i Marina Alcojor