Òrgans de govern

Cooperativa 70 es regeix de manera democràtica; tots els socis i sòcies tenen igualat de drets i deures. Aquest govern democràtic es canalitza a través d’uns òrgans de govern i de participació dels socis i les sòcies:

  • L’Assemblea General
  • El Consell Rector

L’Assemblea General

L’Assemblea General, que està constituïda per tots els socis i sòcies, és l’òrgan suprem de la Cooperativa a través del qual s’expressa la voluntat social en les matèries en les quals els presents estatuts li confereixen la competència i en aquelles que li són atribuïdes per la Llei. Els acords de l’Assemblea General, adoptats de manera legal, obliguen a tots els socis, també els absents i els disconformes.

L’Assemblea General pot ser ordinària o extraordinària, i tant les unes com les altres han de ser convocades pel Consell Rector.

El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat i té competències per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General, i totes les altres que no siguin expressament atribuïdes per la Llei o per aquests estatuts a un altre òrgan social.

L’actual composició del Consell Rector és la següent:

  • President: Joseba Polanco
  • Vicepresident: Enric Cuartiellas
  • Secretària: Montserrat Gaspar
  • Vicesecretari: Pepe Beunza
  • Consellers titulars: Pedro Camacho, Josep Romero, Edilbert Comas i Anna Melguizo
  • Consellers suplents: Gemma Xufré, Jaume Germà,  Jordi Maspons i Maribel Poch