Cooperativa 70

Cooperativa 70 és una empresa d’iniciativa social sense afany de lucre, una cooperativa de persones consumidores fundada a Caldes de Montbui l’any 1970. Actualment compta amb 4.145 socis i sòcies, i cal tenir en compte que els membres de la unitat familiar de la persona sòcia tenen la condició de beneficiaris de l’activitat cooperativitzada. Segons els Estatuts, s’entén per unitat familiar de la persona sòcia la composta per aquesta i la seva cònjuge o convivent amb relació anàloga, amb independència de la seva orientació sexual, les descendents i ascendents comuns i les de qualsevol d’ambdós que convisquin amb la sòcia.

Els Estatuts de la Cooperativa expressen el seu Objecte Social:

L’objecte de la Cooperativa és procurar béns i serveis per al consum o l’ús de les seves persones sòcies i familiars i desenvolupar les activitats necessàries per aconseguir una millor informació i defensa dels interessos legítims de les persones consumidores i les usuàries. De manera especial, la Cooperativa podrà desenvolupar la seva activitat dins dels  àmbits  assistencial,  cultural  i  del lleure, mitjançant la realització d’activitats, el subministrament de béns i la prestació de serveis de caràcter residencial, sanitari, cultural, educatiu i altres de caràcter social, sense afany de lucre i anteposant l’interès col·lectiu de les seves persones associades a tota idea de benefici particular.

Igualment,  la  Cooperativa  també  podrà procurar  béns  i  serveis  relacionats  amb el consum responsable i les energies, així com també podrà satisfer les necessitats d’allotjament de les seves persones sòcies.

La missió i la visió

D’altra banda, l’orientació i filosofia de l’empresa encara es precisen més a través de la missió i la visió. La missió es concreta en el següent redactat:

Cooperativa 70 som una empresa d’iniciativa social sense ànim de lucre que procurem béns i serveis per al consum o l’ús de les persones sòcies i desenvolupem activitats per aconseguir una millor informació i garantia dels interessos de les persones consumidores. 

El nostre equip humà treballa per divulgar, fomentar i practicar el cooperativisme com a mecanisme de progrés social a través de la realització d’accions i campanyes de formació, informació i comunicació social, centrades en els àmbits assistencial, cultural i del lleure.

La capacitat d’innovació i desenvolupament ens permet assumir la responsabilitat d’oferir noves respostes a les necessitats dels nostres associats prevalent el seu interès col·lectiu per sobre de qualsevol benefici particular.

Els àmbits d’actuació

L’activitat inicial de la cooperativa i fins l’any 2.000 va ser la distribució comercial moderna, és a dir, la propietat i gestió de supermercats i hipermercats. Posteriorment, un procés intern de reformulació de la seva activitat, sempre dins els principis de la cooperació i el consum responsable, o el consumidorisme, culminava l’any 2003, quan  l’Assemblea General de Socis aprovava un projecte de futur per a l’entitat, unes línies de treball a desenvolupar a mig i llarg termini.

Avui, l’activitat de la cooperativa s’articula en quatre grans àrees de treball:

  • Drets de la persona consumidora i consum responsable
  • Civisme i Cooperació
  • Consum de formació i cultura en el lleure
  • Economia social

Drets de la persona consumidora i consum responsable

Com a organització de persones consumidores, procurem, per una banda, obtenir avantatges directes per a les nostres sòcies en el consum de béns i serveis, tant a partir dels convenis amb terceres persones com amb les compres col·lectives. També s’ofereix a la persona sòcia informació i formació per a afavorir un consum crític i informat. Això es fa a través del butlletí trimestral i dels cursos, tallers i xerrades que es porten a terme al nostre Local Social, i a través de la gestió de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Caldes de Montbui.

activitats1

Civisme i Cooperació

Totes les cooperatives, igual que les altres modalitats de les organitzacions de la societat civil, parteixen de la capacitat individual de comprometre’s amb els altres, d’interessar-se pel progrés comú i d’actuar col·lectivament a partir d’una anàlisi crítica dels aspectes socials, culturals i econòmics que poden millorar. La Cooperativa porta a terme tot un seguit d’activitats relacionades amb la reflexió i debat al voltant dels valors cívics i la seva transmissió amb activitats informatives i educatives.

activitats2

Consum de formació i cultura en el lleure

El nostre Local Social és l’eix de tot un seguit de programacions d’activitats, algunes d’elles obertes també a persones no sòcies, que constitueixen una proposta de formació en el lleure coherent amb els nostres principis i objectius.

activitats3

Economia social

La Cooperativa sempre està atenta a les oportunitats de generació d’activitat econòmica des de projectes empresarials d’iniciativa social, especialment en àmbits d’activitat d’especial interès social en aquests moments, com l’habitatge, l’atenció a les persones amb dependències o la inserció laboral.

activitats4