Cooperativa 70

Cooperativa 70 és una empresa d’iniciativa social sense afany de lucre, una cooperativa de consumidors fundada a Caldes de Montbui l’any 1970. Actualment compta amb 3.500 socis i sòcies, i cal tenir en compte que els membres de la unitat familiar de la persona sòcia tenen la condició de beneficiaris de l’activitat cooperativitzada. Segons els Estatuts, s’entén per unitat familiar del soci la composta per aquest i el seu cònjuge o convivent amb relació anàloga, amb independència de la seva orientació sexual, els descendents i ascendents comuns i els de qualsevol d’ambdós que convisquin amb el soci.

Els Estatuts de la Cooperativa, aprovats en l’Assemblea General de Socis de l’any 2012, expressen el seu Objecte Social:

L’objecte de la Cooperativa és procurar béns i serveis per al consum o l’ús dels seus socis i familiars i desenvolupar les activitats necessàries per aconseguir una millor informació i defensa dels interessos legítims dels consumidors i els usuaris. De manera especial, la Cooperativa desenvoluparà la seva activitat dins dels àmbits assistencial, cultural i del lleure, mitjançant la realització d’activitats, el subministrament de béns i la prestació de serveis de caràcter residencial, sanitari, cultural, educatiu i altres de caràcter social, sense afany de lucre i anteposant l’interès col·lectiu dels seus associats a tota idea de benefici particular. Igualment, la Cooperativa també podrà procurar béns i serveis relacionats amb el consum responsable i les energies.

 

La missió i la visió

D’altra banda, l’orientació i filosofia de l’empresa encara es precisen més a través de la missió i la visió. La missió es concreta en el següent redactat:

Cooperativa 70 som una empresa d’iniciativa social sense ànim de lucre que procurem béns i serveis per al consum o l’ús dels socis i desenvolupem activitats per aconseguir una millor informació i garantia dels interessos dels consumidors. 

El nostre equip humà treballa per divulgar, fomentar i practicar el cooperativisme com a mecanisme de progrés social a través de la realització d’accions i campanyes de formació, informació i comunicació social, centrades en els àmbits assistencial, cultural i del lleure.

La capacitat d’innovació i desenvolupament ens permet assumir la responsabilitat d’oferir noves respostes a les necessitats dels nostres associats prevalent el seu interès col·lectiu per sobre de qualsevol benefici particular.

Els àmbits d’actuació

L’activitat inicial de la cooperativa i fins l’any 2.000 va ser la distribució comercial moderna, és a dir, la propietat i gestió de supermercats i hipermercats. Posteriorment, un procés intern de reformulació de la seva activitat, sempre dins els principis de la cooperació i el consum responsable, o el consumidorisme, culminava l’any 2003, quan  l’Assemblea General de Socis aprovava un projecte de futur per a l’entitat, unes línies de treball a desenvolupar a mig i llarg termini.

Avui, l’activitat de la cooperativa s’articula en quatre grans àrees de treball:

  • Drets del consumidor i consum responsable
  • Civisme i Cooperació
  • Consum de formació i cultura en el lleure
  • Economia social

Drets del consumidor i consum responsable

Com a organització de consumidors, procurem, per una banda, obtenir avantatges directes per als nostres socis en el consum de béns i serveis, tant a partir dels convenis amb terceres persones com amb les compres col·lectives. També s’ofereix al soci informació i formació per a afavorir un consum crític i informat. Això es fa a través del Servei d’Informació al Consumidor, del butlletí trimestral i dels cursos, tallers i xerrades que es porten a terme al nostre local social.

activitats1

 

Civisme i Cooperació

Totes les cooperatives, igual que les altres modalitats de les organitzacions de la societat civil, parteixen de la capacitat individual de comprometre’s amb els altres, d’interessar-se pel progrés comú i d’actuar col·lectivament a partir d’una anàlisi crítica dels aspectes socials, culturals i econòmics que poden millorar. La Cooperativa porta a terme tot un seguit d’activitats relacionades amb la reflexió i debat al voltant dels valors cívics i la seva transmissió amb activitats informatives i educatives.

activitats2

 

Consum de formació i cultura en el lleure

El nostre Local Social és l’eix de tot un seguit de programacions d’activitats, algunes d’elles obertes també a no-socis, que constitueixen una proposta de formació en el lleure coherent amb els nostres principis i objectius.

activitats3

 

Economia social

La Cooperativa sempre està atenta a les oportunitats de generació d’activitat econòmica des de projectes empresarials d’iniciativa social, especialment en àmbits d’activitat d’especial interès social en aquests moments, com l’habitatge, l’atenció a les persones amb dependències o la inserció laboral.

activitats4