Cooperativa 70

Cooperativa 70 és una empresa d’iniciativa social sense afany de lucre, una cooperativa de persones consumidores fundada a Caldes de Montbui l’any 1970. Actualment compta amb aproximadament 4.250 (2024) socis i sòcies, i cal tenir en compte que els membres de la unitat familiar de la persona sòcia tenen la condició de beneficiaris de l’activitat cooperativitzada. Segons els Estatuts, s’entén per unitat familiar de la persona sòcia la composta per aquesta i la seva cònjuge o convivent amb relació anàloga, amb independència de la seva orientació sexual, les descendents i ascendents comuns i les de qualsevol d’ambdós que convisquin amb la sòcia.

Els Estatuts de la Cooperativa expressen el seu Objecte Social:

L’objecte de la Cooperativa és procurar béns i serveis per al consum o l’ús de les seves persones sòcies i familiars i desenvolupar les activitats necessàries per aconseguir una millor informació i defensa dels interessos legítims de les persones consumidores i les usuàries. De manera especial, la Cooperativa podrà desenvolupar la seva activitat dins dels  àmbits  assistencial,  cultural  i  del lleure, mitjançant la realització d’activitats, el subministrament de béns i la prestació de serveis de caràcter residencial, sanitari, cultural, educatiu i altres de caràcter social, sense afany de lucre i anteposant l’interès col·lectiu de les seves persones associades a tota idea de benefici particular.

Igualment,  la  Cooperativa  també  podrà procurar  béns  i  serveis  relacionats  amb el consum responsable i les energies, així com també podrà satisfer les necessitats d’allotjament de les seves persones sòcies.

En concret, dins dels serveis relacionats amb l’energia, Cooperativa 70 podrà realitzar les següents activitats vinculades a la generació i/o la producció d’energia elèctrica d’origen renovable per al consum de les seves persones sòcies, podent-se organitzar mitjançant una secció, de conformitat amb allò previst en aquests Estatuts Socials:

a) La producció, generació, emmagatzematge i comercialització d’energia amb tot tipus de fonts renovables i molt especialment la d’origen solar, destinada a l’autoconsum i al consum de les seves persones sòcies consumidores així com a la seva comercialització.

b) La Cooperativa també podrà tenir la consideració de consumidora […]

c) El desenvolupament d’activitats de promoció, sensibilització i participació ciutadana en temes com les bones pràctiques energètiques, la mobilitat sostenible, […] i qualsevol altra acció que ajudi a fomentar el canvi de model energètic a les persones sòcies de la cooperativa i a la ciutadania en general […]

d) Les altres activitats que la legislació catalana, estatal o europea vigent, o la que es pugui promulgar en un futur, reservi a les anomenades “comunitats energètiques” […]

La missió i la visió

D’altra banda, l’orientació i filosofia de l’empresa encara es precisen més a través de la missió i la visió. La missió es concreta en el següent redactat:

Cooperativa 70 som una empresa d’iniciativa social sense ànim de lucre que procurem béns i serveis per al consum o l’ús de les persones sòcies i desenvolupem activitats per aconseguir una millor informació i garantia dels interessos de les persones consumidores. 

El nostre equip humà treballa per divulgar, fomentar i practicar el cooperativisme com a mecanisme de progrés social a través de la realització d’accions i campanyes de formació, informació i comunicació social, centrades en els àmbits assistencial, cultural i del lleure.

La capacitat d’innovació i desenvolupament ens permet assumir la responsabilitat d’oferir noves respostes a les necessitats dels nostres associats prevalent el seu interès col·lectiu per sobre de qualsevol benefici particular.

Els àmbits d’actuació

L’activitat inicial de la cooperativa i fins l’any 2.000 va ser la distribució comercial moderna, és a dir, la propietat i gestió de supermercats i hipermercats. Posteriorment, un procés intern de reformulació de la seva activitat, sempre dins els principis de la cooperació i el consum responsable, o el consumidorisme, culminava l’any 2003, quan  l’Assemblea General de Socis aprovava un projecte de futur per a l’entitat, unes línies de treball a desenvolupar a mig i llarg termini.

Avui, l’activitat de la cooperativa s’articula en quatre grans àrees de treball:

  • Drets de la persona consumidora i consum responsable
  • Civisme i Cooperació
  • Consum de formació i cultura en el lleure
  • Economia social
    • Energia solar – Comunitats Energètiques
    • Habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Drets de la persona consumidora i consum responsable

Com a organització de persones consumidores, procurem, per una banda, obtenir avantatges directes per a les nostres sòcies en el consum de béns i serveis, tant a partir dels convenis amb terceres persones com amb les compres col·lectives. També s’ofereix a la persona sòcia informació i formació per a afavorir un consum crític i informat. Això es fa a través del butlletí trimestral i dels cursos, tallers i xerrades que es porten a terme al nostre Local Social, i a través de la gestió de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Caldes de Montbui.

Civisme i Cooperació

Totes les cooperatives, igual que les altres modalitats de les organitzacions de la societat civil, parteixen de la capacitat individual de comprometre’s amb els altres, d’interessar-se pel progrés comú i d’actuar col·lectivament a partir d’una anàlisi crítica dels aspectes socials, culturals i econòmics que poden millorar. La Cooperativa porta a terme tot un seguit d’activitats relacionades amb la reflexió i debat al voltant dels valors cívics i la seva transmissió amb activitats informatives i educatives.

A nivell de projectes d’intercooperació, oferim assegurances a través del conveni establert amb Arç Cooperativa, també s’aplica el descompte en compres presencials a botigues d’Abacus, presentant el carnet de sòcia de Coop70.

El projecte d’intercooperació que sentim més proper és el que tenim signat amb la cooperativa APINDEP Ronçana, SCCL per la gestió de la cafeteria del nostre Local Social. Des del 2019, la Cafeteria L’Àgora és un altre espai de formació i treball real per l’usuariat del SOI, l’aula de Serveis d’Orientació a la Inserció del Centre Ocupacional d’APINDEP.

Finalment, també formem part de la cooperativa de segon grau COOBERT, Gestió d’habitatges cooperatius, SCCL, juntament amb APINDEP Ronçana i El Centre, Ateneu democràtic i progressista, amb l’objectiu d’impulsar la creació de cooperatives d’habitatges sota criteris de Responsabilitat Social (socials, mediambientals i econòmics) que integrin diferents col·lectius socials amb diferents capacitats físiques, intel·lectuals, socials i econòmiques.

Consum de formació i cultura en el lleure

El nostre Local Social és l’eix de tot un seguit de programacions d’activitats (cursos, tallers, xerrades, exposicions) que majoritàriament sorgeixen de les inquietuds i interessos de les persones sòcies, i són dirigides principalment a elles, tot i que també hi ha activitats obertes  a persones no sòcies. Les activitats programades es poden consultar a l’apartat de Programació de la pàgina web, als Butlletins trimestrals, a la pantalla de l’entrada del Local i a les diferents xarxes socials de les que disposem.

Economia social

La Cooperativa sempre està atenta a les oportunitats de generació d’activitat econòmica des de projectes empresarials d’iniciativa social, especialment en àmbits d’activitat d’especial interès social en aquests moments, com l’habitatge, l’atenció a les persones amb dependències o la inserció laboral.

Darrerament la cooperativa està treballant en la creació de comunitats energètiques i l’impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

  • Energia solar – Comunitats energètiques

El mes de setembre 2008 Cooperativa 70 va posar en marxa dues plantes productores d’energia solar: una planta a Sant Feliu de Codines i una a Caldes de Montbui.

La planta de Sant Feliu està instal·lada al sostre del Pavelló Municipal d’Esports en virtut d’un conveni signat amb l’Ajuntament per una durada de 40 anys i ocupa una superfície total de 1.200m2. La de Caldes de Montbui està situada sobre la nau de l’Electra Caldense al Polígon Industrial La Borda. En aquest cas, es va crear una societat amb l’Electra Caldense participada al 50% per ambdues entitats i que es diu Electra70, Energia i Sostenibilitat, SL.

Pel que fa a les comunitats energètiques, després de l’experiència agafada amb la instal·lació que a través d’Electra 70 es va posar en marxa a l’aparcament del Caprabo, s’està gestionant la creació d’una nova instal·lació solar que permetrà crear una segona comunitat energètica impulsada únicament per Cooperativa 70 a través d’una Secció Especial.  Aquesta comunitat ha de permetre ajudar les persones sòcies a reduir la despesa elèctrica, així com donar suport especialment a les persones que pateixen pobresa energètica.

  • Habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Quant a l’habitatge cooperatiu, el nostre objectiu principal és promoure un model no especulatiu d’accés a l’habitatge, assequible i inclusiu. Tanmateix, aquest impuls de l’habitatge cooperatiu, que considerem divers com diversa és la societat que ens envolta, es basa en l’assessorament i el suport en la gestió del projecte cooperatiu, i per a gestionar-ho, ho fem a través de la cooperativa de segon grau  COOBERT, Gestió d’habitatge cooperatiu.