Tancament de les clíniques iDental a Barcelona, Girona i Tarragona.

Si tenies contractats tractaments dentals en les clíniques iDental de Barcelona, Girona i Tarragona, tancades sense avís previ, i has pagat la totalitat o una part de l’import del servei sense que te l’hagin prestat completament, recopila tota la documentació de què disposes (publicitat, pressupost, contractes, factures…) i presenta una denúncia als Mossos d’Esquadra.

1. Si vas finançar el pagament amb un crèdit al consum vinculat a la prestació del servei:

  • Dirigeix-te a l’entitat financera que t’ha concedit el préstec, aportant la denúncia als Mossos d’Esquadra, per reclamar l’anul·lació dels càrrecs pendents de pagament, ja que s’ha produït un incompliment del contracte.
  • Si no atenen la teva sol·licitud en el termini màxim d’1 mes, presenta la reclamació a l’oficina de consum del teu municipi o a l’Agència Catalana del Consum.

Què cal fer en les situacions següents:

• Si no tens el contracte del préstec, demana’l a la financera. Està obligada a facilitar-te’l i, per tant, si s’hi nega pots presentar la corresponent denúncia a l’Agència Catalana del Consum.

• Atès que s’ha deixat de prestar el servei que era objecte del préstec, no has de seguir pagant les quotes i tens dret a la resolució del contracte de crèdit. Ara bé:

  • Si no s’ha dut a terme cap tractament per part d’iDental. En aquest cas el que procedeix és l’anul·lació del contracte de crèdit, la qual cosa comporta la devolució dels imports satisfets.
  • Si s’ha rebut algun tractament, però és molt defectuós i per tant, cal prescindir de tot el que s’hagi fet i tornar a començar. En aquest cas caldrà aportar un informe emès per un professional odontòleg que ho acrediti. I si és així procedeix l’anul·lació del contracte, com en el punt anterior.
  • Si s’ha dut a terme algun tractament, i aquest tractament es considera adequat, la qual cosa també haurà de ser acreditada per un professional odontòleg. Aquest supòsit hauria de comportar la cancel·lació del contracte de préstec, és a dir, deixar de pagar les quotes i resoldre el contracte (però no la devolució de les quotes ja pagades).

• Si l’entitat financera t’ofereix la possibilitat de rebre el servei contractat (en una clínica i en unes condicions que t’han d’especificar), has de saber que és una opció VOLUNTÀRIA, en cap cas et poden fer pensar que hi estàs obligada. Pots presentar una denúncia a l’Agència Catalana del Consum si t’indiquen que és obligatori acceptar aquesta solució.

2. Si vas fer el pagament amb targeta de crèdit, contacta amb la teva entitat financera per informar-te de la possibilitat d’anul·lar els càrrecs. En cas que no sigui possible hauràs d’adreçar-te a la via judicial.

3. Si vas pagar els tractaments al comptat, també hauràs de recórrer a la via judicial.

Recorda:

  • Si requereixes alguna intervenció immediata (retirada de punts, infecció, dolor agut…) pots anar al teu Centre d’Atenció Primària per tal que el metge de capçalera adopti les mesures adients.
  • En cas que t’hagin adreçat a un altre odontòleg, demana-li un informe de l’estat dels tractaments que vas contractar amb iDental.
  • Per demanar danys i perjudicis pots adreçar-te a la via judicial. Informa’t en els Serveis d’Orientació Jurídica que, si correspon, també et tramitaran els beneficis de la justícia gratuïta.
  • En tots els casos, també pots demanar l’assessorament d’una associació de consumidors.

L’Agència Catalana del Consum té coneixement que l’Agència Tributària està enviant una carta als afectats d’iDental referent a un requeriment d’embargament, ja que la societat iDental té deutes amb l’Agència Tributària, carta que s’acompanya amb un model de contestació. Per tant, els afectats d’iDental han de contestar el requeriment i informar a l’Agència Tributària que no deuen res i no efectuaran cap ingrés o pagament en reconeixement de deute a l’empresa iDental, atès que no s’ha executat el contracte subscrit en els termes estipulats en el mateix i per tant s’ha incomplert aquest contracte, reservant-se aquesta part afectada per l’esmentat incompliment les accions que conforme a Dret corresponen. L’escrit han de portar-lo al registre de l’Agència Tributària de la localitat des d’on s’ha enviat el requeriment. És important contestar el requeriment.

*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Tancament-iDental a data 24 de setembre de 2018