Entendre les noves factures de la llum i els tipus de contracte.

El Govern espanyol, a partir de la Resolució del 23 de maig de 2014, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s’estableix el contingut mínim i el model de factura d’electricitat, ha definit un model de factura elèctrica que hauran de dur a terme les empreses comercialitzadores de referència amb la finalitat de garantir la comprensió per part del consumidor.

A partir d’aquest model, es pretén que les factures elèctriques facilitin informació sobre el consum i els costos associats de forma clara. D’aquesta manera es podran realitzar comparacions entre diferents ofertes i possibilitarà el coneixement sobre el cost del seu subministrament, preus, tarifes i condicions generals de l’accés i ús dels serveis d’electricitat.

A banda, es va publicar al BOE el Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor (PVPC) d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.

 • El nou sistema de Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) canvia la manera per la qual es calcula el preu de l’energia en la factura del petit consumidor: abans es fixava mitjançant una subhasta trimestral i ara es factura a partir del preu del mercat d’electricitat.
 • El nou sistema va entrar en vigor l’1 d’abril de 2014. Les companyies elèctriques van disposar d’un període màxim de tres mesos per facturar amb el nou sistema.
 • En aquest període transitori, les factures emeses es van calcular amb el preu de l’electricitat del primer trimestre de 2014.
 • A la primera factura sota el nou sistema, es va ajustar aquest preu al preu real de mercat i també es va retornar una quantitat pel fet que el preu de l’electricitat en el mercat durant el primer trimestre va ésser inferior a l’establert.

Alternatives al PVPC:

 • Les persones usuàries que desitgin que el preu de l’electricitat que s’apliqui al seu consum sigui el mateix durant tot un any podran contractar aquest preu durant 12 mesos . Les companyies comercialitzadores de referència estan obligades a oferir aquest preu com alternativa al PVPC. Aquestes ofertes podran comparar-se al web de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
 • També podran contractar el subministrament d’energia elèctrica amb qualsevol comercialitzadora en el mercat lliure d’acord amb el preu i les condicions que en el seu cas es pactin.

Recomanacions generals abans de contractar

 • Informa’t dels preus, els descomptes i tots els serveis que ofereix l’empresa.
 • Estudia molt bé l’oferta de la nova companyia abans de donar-te d’alta.
 • Pregunta quins són els requisits per fer el canvi de companyia.
 • No facilitis les teves dades bancàries, ni les factures anteriors, ni les teves dades personals, si no estàs realment segur de la contractació.
 • Si tens contractat algun finançament amb la companyia actual, informa’t de com quedarà.
 • Llegeix detingudament el contracte, i mai no signis un document en blanc.
 • El nou contracte s’ha de realitzar per escrit i en exemplar doble.
 • Si reps una trucada telefònica o una visita inesperada al teu domicili per a què canviïs de companyia elèctrica, no et precipitis i recorda que tens 14 dies per desistir del contracte sense haver de donar cap justificació.
 • Totes les empreses disposen de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.
 • És una garantia escollir una empresa adherida al Sistema Arbitral de Consum.

Modalitats de contractació:

A partir d’ara hi ha 3 alternatives de contractació entre les quals podeu triar:

 • PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor).
 • Preu fix anual.
 • Contracte bilateral.

PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor)

Per a potències menors o iguals a 10 kW.
És la tarifa regulada pel Govern, abans anomenada Tarifa d’Últim Recurs (TUR).
El PVPC són els preus màxims que podran cobrar les comercialitzadores de referència.

 • La modalitat a la que passareu de forma automàtica si éreu TUR:

– Aplica el preu real que tingui el mercat.
– Suposa un estalvi perquè no incorpora el cost per l’assegurament del preu.

 • Els PVPC no inclouen cap altre tipus de producte o servei, sigui energètic o no, ofert directament per la comercialitzadora de referència o per tercers.
 • La durada dels contractes és anual i es prorrogarà automàticament per terminis iguals.
 • El consumidor de forma automàtica, (abans TUR), sense necessitat de realitzar cap gestió per la seva banda, ni actuacions o canvis en el seu comptador, passa a incorporar-se al nou sistema del Preu Voluntari per al Petit Consumidor.
 • Suposa un estalvi en terme mig. En considerar com a preu d’energia el que resulti directament del mercat de producció i no incorporar cap cost per l’assegurament del preu.

Preu fix anual

Implica que el preu que s’apliqui al consum d’energia sigui el mateix durant tot un any, per tant, podeu contractar un preu fix durant 12 mesos per l’energia elèctrica.
Totes les comercialitzadores de referència estan obligades a oferir com a alternativa al PVPC. Aquest preu serà fixat lliurement per cada empresa comercialitzadora, però amb unes condicions estàndard i fàcilment comparables:

 • Sense incloure altres productes o serveis addicionals.
 • Durada d’un any.
 • Límit de penalització en el supòsit de rescissió anticipada del contracte.

Les penalitzacions no poden ser superiors al 5% del preu del contracte per l’energia estimada pendent de subministrar.

 • Renovació de l’oferta només a voluntat del consumidor.

Recordatori: els consumidors que desitgin major estabilitat del preu podran acollir-se a l’oferta a preu fix anual, sigui o no la que estigui oferint el seu comercialitzador actual. Per a això, hauran de contactar amb el comercialitzador, que s’encarregarà de realitzar tots els tràmits per al canvi de subministrador en el seu nom.

La publicació de les ofertes a preu fix anual es realitza en el comparador d’ofertes de la CNMC que existeix per al mercat lliure, i apareixen en el comparador amb el nom de “Oferta a preu fix del comercialitzador de referència”. Podent consultar aquesta informació al web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Contractació bilateral amb una comercialitzadora

Com venia passant fins ara, el consumidor podrà contractar el subministrament d’energia elèctrica amb qualsevol comercialitzadora en el mercat lliure d’acord amb el preu i les condicions que, si s’escau pactin entre client i comercialitzador.
Les ofertes en el mercat lliure, a diferència de les del preu fix anual, inclouen en la majoria dels casos, clàusules especials o serveis addicionals que s’han de tenir en compte a l’hora de valorar les ofertes amb un criteri homogeni.
La contractació ha de realitzar-se després de comparar amb molta cura les ofertes disponibles en el mercat, atès que solen incloure distintes condicions i serveis que impedeixen una comparació directa.

Per a més informació: