Modificació de les tarifes per part de les operadores de telecomunicacions

Article publicat a la pàgina web de l’Agència Catalana de Consum el dijous 15 de febrer de 2018 (http://consum.gencat.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/avisosCO_detall.jsp?id=125&idioma=1)

Amb relació a la pujada de preus prevista per les principals operadores de telecomunicacions, justificada per una millora de les prestacions o la inclusió de serveis nous, i que afecta especialment les tarifes dels paquets que inclouen mòbil, telèfon fix, internet i televisió, l’Agència Catalana del Consum us informa que:

  • L’operador només us pot modificar les condicions que teniu contractades –i que ell mateix ha imposat– per motius vàlids que constin en el contracte de manera clara i comprensible: per exemple, que s’indiqui explícitament un mètode de variació del preu (increment segons l’IPC o d’un % anual) o que resulti impossible seguir prestant el servei com fins al moment (tecnologia obsoleta, etc.).
  • Us han de notificar les modificacions amb una antelació mínima d’un mes, tot especificant els motius que justifiquen el canvi, i informar-vos del dret a donar de baixa el servei anticipadament i sense cap penalització.
  • Quan l’augment de la tarifa correspon a nous serveis, l’operador ha de tenir el vostre consentiment exprés.
  • Si no es compleixen aquestes condicions, teniu dret a oposar-vos a l’aplicació de la nova tarifa –mantenint el preu actual– i, si escau, recuperar les quantitats que us hagin cobrat indegudament.

Per reclamar:

  • Adreceu-vos al servei d’atenció al client de l’operador trucant al telèfon gratuït per a incidències i reclamacions –demaneu, en tots els casos, un número de referència– o omplint els fulls oficials de reclamació en un establiment de l’operadora.
  • Si en el termini de 30 dies no obteniu una resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum del vostre municipi.
  • També podeu demanar assessorament a una organització de persones consumidores.

Els principals operadors de telecomunicacions estan adherits al sistema arbitral de consum, la qual cosa significa que la vostra reclamació podria resoldre’s per la via gratuïta i extrajudicial de l’arbitratge.

L’Agència Catalana del Consum, per la seva banda, iniciarà les actuacions inspectores necessàries per investigar els fets.