Avís als consumidors amb clàusules sòl en la hipoteca

El Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusules sòl (BOE núm. 18, de 21.01.2017) ha establert un procediment de reclamació extrajudicial, gratuït i voluntari, perquè els consumidors puguin recuperar els imports pagats indegudament per clàusules sòl en la hipoteca. El mecanisme per facilitar la devolució d’aquests imports és el següent:

Informació

L’entitat he de disposar d’un departament o servei especialitzat per atendre aquestes reclamacions i ha de posar a disposició dels clients, en totes les oficines i en les pàgines web, la informació següent:

 • L’existència del departament o servei especialitzat encarregat de la resolució d’aquestes reclamacions, indicant-ne l’adreça postal i electrònica.
 • L’obligació de l’entitat d’atendre i resoldre les reclamacions en el termini de 3 mesos des de la seva presentació.
 • Referències a la normativa de transparència i protecció del client de serveis financers.
 • L’existència d’aquest procediment, amb una descripció concreta del seu contingut i la possibilitat d’acollir-s’hi.

Reclamació prèvia

1. Cal presentar una reclamació a l’entitat de crèdit (de manera fefaent perquè en quedi constància: mitjançant una carta certificada o burofax amb justificant de recepció o amb la constància del segell de l’entitat, o bé per via electrònica amb la constància d’un número de reclamació de l’entitat).

2. Un cop rebuda la reclamació, l’entitat de crèdit enviarà una comunicació al consumidor amb el càlcul desglossat de l’import a retornar, incloent-hi els imports dels interessos.

 • Si l’entitat considera que no procedeix la devolució de l’import, haurà d’argumentar  les raons i finalitzarà el procediment.

3. El consumidor haurà de dir si està d’acord amb el càlcul. Si ho està, l’entitat de crèdit acordarà amb ell la devolució de l’efectiu.

4. El termini màxim per arribar a un acord entre el consumidor i l’entitat de crèdit, i per a la devolució de l’import corresponent, és de 3 mesos des de la presentació de la reclamació.

5. S’entén que el procediment extrajudicial ha finalitzat sense acord quan:

 • L’entitat de crèdit refusa expressament la sol·licitud del consumidor.
 • Finalitza el termini de 3 mesos sense cap comunicació de l’entitat al consumidor.
 • El consumidor no està d’acord amb el càlcul de l’import a retornar o refusa l’import ofert.
 • Transcorreguts 3 mesos, l’entitat no ha fet la devolució de l’import al consumidor.

6. L’entitat de crèdit ha d’informar als clients que les devolucions acordades poden generar obligacions tributàries.

7. Les parts no poden presentar cap reclamació judicial o extrajudicial durant el temps que duri la reclamació prèvia.

Mesures compensatòries diferents a la devolució dels diners

 • El consumidor i l’entitat de crèdit poden acordar una mesura compensatòria diferent de la devolució dels diners en efectiu. En aquest cas, l’entitat haurà de subministrar al consumidor una valoració que li permeti conèixer l’efecte de la mesura compensatòria i concedir-li un termini de 15 dies per manifestar la seva conformitat.
 • L’acceptació d’una mesura compensatòria requerirà que el consumidor hagi rebut informació suficient i adequada sobre l’import a retornar, la mesura compensatòria i el valor econòmic d’aquesta mesura. L’acceptació d’aquesta mesura ha de ser manuscrita i en un document apart, en què també quedi constància del compliment del termini previst (15 dies).

Gratuïtat del procediment i reducció d’aranzels

El procediment de reclamació extrajudicial és gratuït.
La formalització d’escriptura pública i la inscripció registral que, en el seu cas, pogués derivar-se de l’acord entre l’entitat financera i el consumidor produirà exclusivament els drets aranzelaris notarials i registrals corresponents, de manera respectiva, a un document sense quantia i a una inscripció mínima.

Costes processals

 1. Només si el consumidor refusa el càlcul de l’import a retornar o declina, per qualsevol motiu, la devolució de l’import i presenta posteriorment una demanda judicial on obtingui una sentència més favorable que l’oferta rebuda de l’entitat, s’imposarà la condemna en costes a l’entitat.
 2. Si el consumidor presenta una demanda judicial a una entitat de crèdit sense haver acudit al procediment extrajudicial, s’aplicaran les regles que podeu consultar a l’article 4.2 a) i b) del Reial decret llei 1/2017.

Procediments judicials en curs

Podeu consultar la disposició transitòria única del Reial decret llei 1/2017.

Assessorament

Per assessorar-vos, podeu adreçar-vos a una Associació de consumidors o al Servei d’Orientació Jurídica de la Generalitat.
Informació complementària

Sentència del TJUE de 21 de desembre de 2016.

*article extret i consultat el 25 de gener de 2017 a les 14.00 a http://consum.cat/consumidors_i_consumidores/tinformem/clausules_sol/index.html