Què és una targeta de crèdit “revolving”? ACC

Les targetes “revolving” són un producte de crèdit complex que permet finançar compres, però que no s’identifiquen formalment com a tal, sinó que cal fixar-se en la modalitat de pagament establerta en el contracte, per detectar que ens trobem davant d’una línia de crèdit permanent que es retorna en quotes periòdiques baixes, amb el risc de sobreendeutar-se.

Les revolving són targetes de crèdit en què la persona usuària disposa d’un límit de crèdit determinat que pot retornar a terminis, per mitjà de quotes periòdiques baixes, que poden ser fixes o bé un percentatge del deute existent. A més, a mida que la persona consumidora va retornant capital, pot tornar-ne a disposar novament, generant nous interessos. Per tant, és equiparable a una línia de crèdit permanent, amb el perill que el deute, així com els interessos, les comissions i altres despeses generades, vagin augmentant de manera indefinida.
Un dels reclams de la targeta revolving és la seva suposada facilitat per tornar el crèdit, amb mensualitats molt baixes, gairebé a la mida de les necessitats de la persona que la contracta. Però s’ha de tenir en compte que si es contracta una quota mensual baixa, pot ser que ni tan sols cobreixi els interessos, que se sumen i financen amb la resta d’operacions. Al final, es produeix un efecte de bola de neu i, tot i abonar les quotes mensuals, l’import que es deu segueix creixent i es corre el risc d’encadenar-se a un deute indefinit, que mai no s’acaba de pagar.
A més, les targetes revolving no s’identifiquen formalment com a tal, sinó que cal fixar-se en la modalitat de pagament establerta en el contracte per detectar que ens trobem davant d’un crèdit d’aquest tipus.
Per tot això, és molt important informar-se detalladament de les condicions de contractació d’aquest producte financer i calcular correctament les quotes per evitar que el deute creixi de manera que no pugui ser satisfet.

Consells i recomanacions a l’hora de contractar productes de crèdit

  • És important posar en pràctica un consum reflexiu i informat per evitar contractacions insatisfactòries i situacions de sobreendeutament o desestabilització de l’economia familiar.
  • En cas d’haver de fer front a determinades despeses no previstes o extraordinàries, és convenient consultar i comparar tots els productes de crèdit que hi ha en el mercat i informar-se amb detall de les condicions de contractació, especialment pel que fa a les comissions, les despeses, els tipus d’interès i les formes de pagament.
  • Les entitats de crèdit han de facilitar gratuïtament tota la informació precontractual necessària, per poder comparar ofertes similars i prendre una decisió ben informada abans de contractar un servei bancari.
  • La informació sobre les condicions de contractació dels productes de crèdit ha de ser clara, oportuna, suficient, objectiva i no enganyosa i les entitats financeres han de lliurar-la amb l’antelació necessària, en funció del tipus de contracte o d’oferta, i en tot cas abans de prendre la decisió de contractar.
  • Cal examinar amb detall tots els contractes abans de signar-los, i conservar-ne còpia un cop signats. Les entitats bancàries tenen l’obligació de lliurar un exemplar del document contractual.
  • Qualsevol incompliment es pot denunciar davant de l’Agència Catalana del Consum amb el fomulari web de denúncia.

*Article consultat, copiat i adaptat de https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/campanya-targetes-revolving a data 5 de gener de 2023