Què cal saber a l’hora de contractar serveis d’una clínica dental.

Les clíniques dentals han d’estar registrades com a centres autoritzats per la Generalitat de Catalunya i aquest número ha de figurar en un lloc visible de la documentació del centre i en la seva publicitat.

Com a usuari, tens dret a:

 • Conèixer el nom i la titulació dels professionals sanitaris que t’atenguin. La clínica dental ha de comptar amb un responsable sanitari.
 • Rebre informació sanitària, de manera comprensible i adequada a les teves necessitats.
 • Demanar i obtenir informació sobre la teva història clínica.
 • Rebre un pressupost per escrit o per altres mitjans que n’acrediti fefaentment l’autoria.
 • Rebre la factura, el rebut o el justificant dels pagaments efectuats.

Tingues en compte que:

 • Cal llegir atentament el full de consentiment informat que has de signar abans de cada tractament i on t’han d’informar de les característiques del tractament que rebràs i de les seves possibles conseqüències.
 • El pressupost no acceptat es pot cobrar si t’han informat expressament.
 • L’import a pagar no pot sobrepassar el que t’han indicat en la informació proporcionada.
 • Si el tractament ha estat finançat amb un crèdit al consum vinculat, és a dir, facilitat per la mateixa clínica dental, tens 14 dies per exercir el dret de desistiment, des de l’acceptació del crèdit; i l’incompliment del tractament per part de la clínica dental comporta l’anul·lació del finançament.
 • Cal conservar tota la documentació del tractament: publicitat, pressupostos, contracte, factures, nom i titulació dels professionals sanitaris, documentació sanitària, etc.
 • La garantia del servei, dels productes utilitzats en els tractaments i dels tractaments rebuts és la que correspongui d’acord amb la naturalesa dels serveis, productes i tractaments, de conformitat amb la normativa sanitària i els termes del consentiment informat.
 • D’acord amb la normativa vigent, els higienistes dentals podran, com a ajudants i col·laboradors dels facultatius mèdics i odontòlegs, realitzar diverses funcions com aplicar fluorurs tòpics en les seves diferents formes, o col·locar i retirar fils retractors, entre d’altres funcions.

Com reclamar:

 • Totes les clíniques dentals han de tenir Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia a disposició dels usuaris.
 • La clínica dental té un termini d’1 mes per donar resposta a les queixes i reclamacions rebudes. Si la resposta no és satisfactòria, podeu formalitzar la reclamació a l’Organisme de Consum que us correspongui:
 • A l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del vostre municipi, per correu o personalment.
 • A l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, per correu o personalment. A les oficines de l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC: per correu postal o personalment.
 • Al Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), el qual disposa un servei telemàtic gratuït d’atenció d’incidències i reclamacions (http://www.coec.cat/ca/espai-pacient/drets-del-pacient) (en relació amb els seus col·legiats).

 

*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de https://http://consum.gencat.cat/consumidors_i_consumidores/tinformem/cliniques_dentals/index.html a data 2 de gener de 2018