Nota en relació amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea – Agència Catalana del Consum

En data 21.12.2016 s’ha conegut la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) favorable als consumidors que tenen clàusules sòl en la seva hipoteca que poden ser abusives (per manca de transparència i d’informació en el moment de la signatura).

Conclusions de la sentència del TJUE de data 21 de desembre de 2016:

Els afectats per les clàusules sòl declarades abusives, teniu dret a la devolució els diners que heu pagat de més en concepte d’interessos, des del moment de la signatura de la hipoteca (retroactivitat).

Consells per als consumidors

Per tal que es procedeixi a la devolució de la diferència entre el tipus d’interès pactat i el realment cobrat per raó de l’aplicació de la clàusula sòl, cal que hi hagi una sentència ferma que determini la manca de transparència i, per tant, l’abusivitat de la clàusula.

Per saber si la vostra clàusula ha estat declarada abusiva per una sentència, us heu d’adreçar a la vostra entitat financera (banc, caixa) i/o demanar assessorament a una organització de persones consumidores.

Els consumidors que disposeu de sentència podeu:

  • Exigir el pagament a la vostra entitat financera. És recomanable que ho feu per escrit (carta certificada, burofax… amb justificant de recepció), al Departament d’Atenció al Client o al Defensor del Client de la vostra entitat financera.


Els consumidors que no disposeu de sentència podeu:

  • Presentar una demanda civil -amb caràcter individual o col·lectiu- i sol·licitar l’aplicació retroactiva. Podeu assessorar-vos de la via judicial al Servei d’Orientació Jurídica.
  • Adreçar-vos a una organització de persones consumidores.
  • Iniciar un procediment extrajudicial de resolució de conflictes (mediació/arbitratge), que és voluntari per a les entitats i els consumidors. Abans, però, cal que presenteu la reclamació prèvia al Departament d’Atenció al Client o al Defensor del Client de la vostra entitat financera (és recomanable que ho feu per escrit -carta certificada, burofax… amb justificant de recepció-). (L’Agència Catalana del Consum contactarà amb el sector bancari i, en cas que l’entitat accepti aquestes vies, ho comunicarem oportunament).
*article consultat i copiat a data 27 de desembre de 2016 a les 13.16 (http://consum.gencat.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=1490&idioma=1)