El Ministeri de Consum prohibeix la venda de mascaretes higièniques que no hagin estat testades per un laboratori acreditat

Amb la publicació de l’Ordre CSM/115/2021, d’11 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits d’informació i comercialització de mascaretes higièniques, el Ministeri de Consum estableix una definició de mascareta higiènica, de manera que s’acota quins productes es poden comercialitzar a partir d’ara sota aquesta denominació, i concreta els requisits tècnics i les obligacions d’etiquetatge que han de complir.

*article consultat i copiat el 19 de febrer de 2021 de la pàgina web de l’Agència Catalana del Consum al següent enllaç: http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Ministeri-Consum-regula-mascaretes-higieniques

La definició de mascareta higiènica especifica que no es considera un “producte sanitari ni Equip de Protecció Individual (EPI)” i que ha de “cobrir boca, nas i barbeta” amb l’objectiu de “minimitzar la projecció de les secrecions respiratòries (incloses les partícules aerosolitzades)” quan la persona que la duu “parla, tus o esternuda” i que, a més, pot “limitar la penetració d’aquestes secrecions d‘origen extern”.

Aquesta ordre estableix que només es poden comercialitzar com a mascaretes higièniques aquelles que, mitjançant l’obtenció d’un informe emès per un laboratori acreditat, garanteixen els requisits següents durant tot el període de vida útil del producte:

  • Han de ser dissenyades i fabricades de manera que siguin segures i, per tant, que els materials en contacte amb la pell no suposin un perill o provoquin molèsties, irritacions, etc.
  • Han de demostrar l’eficàcia de filtració de partícules (inclosos els aerosols), quan la persona parla, tus o esternuda.
  • Han de garantir una respirabilitat o permeabilitat a l’aire adequades durant el temps d’ús.
  • Si són reutilitzables, han de garantir que suporten el número de rentats que especifica el fabricant, sense deteriorar-se.

A més, queda prohibida la comercialització de mascaretes higièniques fora de l’envàs original o en qualsevol altre format que no permeti garantir els requisits d’higiene i seguretat.

De la mateixa manera, es prohibeix la venda de mascaretes higièniques amb vàlvules que permeten que l’aire exhalat surti a l’exterior.

 

Informació clara sobre les característiques del producte

La informació que ha de constar en l’etiquetatge ha de ser clara i no pot induir a error o engany les persones consumidores, especialment pel que fa la confusió amb d’altres tipus de mascaretes com ara quirúrgiques o EPI.

Algunes de les dades obligatòries de l’etiquetatge són: menció a la norma que compleixen (UNE 64 per a mascaretes d’un sol ús, UNE 65 per a les reutilitzables o la norma genèrica UNE CWA 17553); la identificació del responsable del producte a la Unió Europea; el lot de fabricació; les característiques essencials –per exemple, la composició, el temps d’ús recomanat o si es reutilitzable o no–; les instruccions d’ús, manipulació i manteniment; dades testades sobre l’eficàcia de filtració del material i la respirabilitat; el nombre d’unitats que conté l’envàs i, en el cas de les mascaretes infantils, la referència de l’edat d’ús recomanada.

 

Certificació de mascaretes adreçades a persones amb discapacitat

D’altra banda, es regulen les mascaretes higièniques adreçades a persones amb discapacitat, de manera que incorporin elements adaptadors com ara vetes adherents (velcros) que facilitin l’autonomia de las persones amb dificultats psicomotrius, per exemple.

I en el cas de les mascaretes destinades a persones amb problemes auditius, és a dir, aquelles que tenen una part transparent que permet la lectura labial, han d’oferir una visió nítida i al mateix temps garantir que el producte no obstrueix la respiració, a més d’informar en l’etiquetatge si poden distorsionar la parla.

 

Període de transició i control del mercat

Els responsables de les mascaretes que s’hagin posat a la venda abans de la publicació d’aquesta ordre, tenen un termini de 30 dies per adequar-se als nous requisits. Un cop superat el període de transició, les mascaretes que incompleixin ja no es podran comercialitzar sota la denominació de mascareta higiènica.

L’Agència Catalana del Consum, dins de les seves competències, du a terme actuacions de vigilància del mercat amb relació a aspectes com ara l’etiquetatge, les característiques o la publicitat de les mascaretes a l’abast del consumidor final, tant en vendes per internet com en vendes presencials, per garantir-ne la seguretat i l’adequació a la normativa.