Dimarts 15 de desembre – Assemblea General Ordinària en línia

D’acord amb allò previst a la llei de cooperatives i a l’article 45 dels nostres estatuts, Cooperativa 70 convoca a totes les seves persones sòcies a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el proper dia 15 de desembre de 2020 a les 6 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 7 en segona convocatòria.

Per tal de contribuir a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, així com per vetllar per la salut de les persones sòcies, el Consell Rector de Cooperativa 70, reunit el passat 17 de novembre de 2020, ha pres la decisió de celebrar aquesta assemblea, per primera vegada, de forma virtual. L’Assemblea General Ordinària es transmetrà per videoconferència i, per tant, els acords s’adoptaran virtualment. Aquesta mesura es pren a l’empara del que recull l’article 3, sobre mesures relatives a la convocatòria i celebració de les Assemblees Generals, del decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. Totes les persones sòcies de la Cooperativa rebran les indicacions per assistir a l’Assemblea pels canals habituals de contacte.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

  1. Nomenament d’Interventors d’Acta.
  2. Informe de gestió exercici 2019.
  3. Aplicació de resultats d’exercicis anteriors.
  4. Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals de l’exercici 2019.
  5. Aprovació de la proposta d’aplicació dels resultats de l’exercici 2019.
  6. Nomenament de l’empresa que ha de realitzar l’auditoria externa de l’exercici 2020.
  7. Modificació d’Estatuts
  8. Eleccions al Consell Rector
  9. Preguntes i suggeriments

El Consell Rector