Consells als afectats per les clàusules sòl

*article extret, copiat i consultat el 17 de febrer de 2017 a https://www.diba.cat/web/consum/llistabutlletins/-/newsletter/54374633/121/103205978/consells-afectats-clausules-sol?utm_source=Aparador&utm_medium=correu&utm_content=consells-afectats-clausules-sol&utm_campaign=121

Les clàusules sòl són unes clàusules establertes en els contractes de préstec hipotecari a interès variable que preveuen que, encara que el tipus d’interès baixi per sota d’un determinat llindar establert per l’entitat bancària, la persona consumidora seguirà abonant el corresponent a aquest límit sense beneficiar-se de la baixa del tipus d’interès de referència, habitualment l’euríbor.

Són il·lícites les clàusules sòl?

No, malgrat que moltes organitzacions de protecció dels drets dels consumidors consideren que aquestes pràctiques són abusives en si mateixes, finalment el Tribunal Suprem va dictaminar que les clàusules sòl són perfectament legals, sempre que compleixin amb els requisits formals i materials de transparència i equitat entre les parts. Segons l’Alt Tribunal les causes que comporten la seva nul·litat són la manca d’informació, l’opacitat i la inexistència d’una advertència prèvia, clara i comprensible sobre les seves conseqüències. No obstant això, el Tribunal Suprem va establir la irretroactivitat d’aquestes clàusules limitant-les en el temps, en concret a maig de 2013. Aquest fet comportava que els afectats no podien reclamar les quantitats indegudament abonades amb anterioritat a aquesta data.
Com es va pronunciar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea?

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en sentència de 21 de desembre de 2016, va corregir el dictamen del Tribunal Suprem i va establir la retroactivitat plena de les clàusules sòl, és a dir, que la banca ha de procedir a la devolució de les quantitats indegudament cobrades des de la signatura del contracte i no des de la data del pronunciament del Tribunal Suprem.

La devolució d’aquests imports és automàtica?

No, el client ha de reclamar. Les entitats ja han manifestat que examinaran cas per cas.

Es pot demanar el reintegrament per una hipoteca que ja està amortitzada?

Sí, fins i tot els clients que ja han finalitzat la seva hipoteca podran reclamar si el seu contracte incorporava una clàusula sòl abusiva.

Només hi ha la via judicial per reclamar?

No, el Govern de l’Estat ha arbitrat, mitjançant el Reial Decret Llei 1/2017, un sistema extrajudicial, voluntari i sense cost addicional per al consumidor, per tal de facilitar a les entitats financeres el procediment de retornar els imports cobrats indegudament als seus clients. Si l’acord no fructifica i l’assumpte acaba en la via judicial, la norma implanta mesures respecte a les costes processals i addicionalment regula el tractament fiscal de les possibles quantitats percebudes per les persones consumidores.

El mecanisme de devolució regulat pel Reial Decret Llei 1/2017

Arran del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del procediment regulat pel Reial Decret Llei 1/2017 es poden presentar les següents situacions:

  • Si el vostre préstec hipotecari inclou una clàusula sòl poc transparent, podeu reclamar la devolució de les quantitats indegudament cobrades o altres mesures complementàries de comú acord amb la vostra entitat de crèdit.
  • Si el vostre préstec hipotecari estava gravat amb una clàusula sòl i, amb anterioritat a aquest procediment, ja teniu signat algun tipus d’acord o negociació amb la vostra entitat financera, per exemple renunciant a posteriors reclamacions, heu de saber que amb el nou pronunciament no hi ha cap impediment per reclamar els imports indegudament cobrats.
  • Si ja heu iniciat un procediment judicial per reclamar la devolució dels imports a causa d’una clàusula sòl, podeu seguir amb la vostra demanda judicial amb els nous criteris de retroactivitat. Tanmateix, durant el procediment regulat en el Reial Decret Llei 1/2017, es produirà la suspensió del procés judicial.
  • El venciment o la cancel·lació dels contractes de préstec hipotecaris no impedeixen la reclamació dels imports que van ser indegudament cobrats per les entitats financeres en concepte d’aquestes clàusules sòl.

Protocol de tramitació del RDL 1/2017

Premeu sobre la imatge per descarregar el document en format pdf (840kB)
Recomanacions

La Diputació de Barcelona i el conjunt de serveis públics de consum adherits a la Xarxa Local de Consum us faciliten els consells següents:

  • Per acollir-vos al procediment extrajudicial regulat en el RDL 1/2017 heu de reclamar a la vostra entitat financera els imports deguts. Per facilitar-vos aquest procediment, podeu utilitzar el model de reclamació que trobareu en el lloc web http://www.diba.cat/web/consum/clausula-sol
  • Si hem de negociar amb la vostra entitat financera algun aspecte relatiu al vostre contracte hipotecari, a conseqüència de la complexitat del tema, us recomanem que us assessoreu per una persona experta, o us informeu prèviament en un servei públic de consum o en alguna associació de persones consumidores.
  • És important que, per accelerar el procés de devolució, prèviament tingueu una orientació, la més acurada possible, dels imports a retornar per la vostra entitat financera en virtut de les clàusules sòl.
  • I sobretot, si teniu dificultats per identificar si la vostra hipoteca conté una clàusula sòl, si us resulta complicat el procediment establert i apareixen dubtes, acudiu al servei públic de consum del vostre ajuntament o comarca, o a l’associació de persones consumidores de la vostra preferència. Recordeu que en els municipis més petits que no disposen de serveis propis, la Diputació de Barcelona facilita aquest servei en nom de l’ajuntament.

Accions d’assessorament al vostre ajuntament

La Diputació de Barcelona amb el suport dels ajuntaments i els consells comarcals de la província i la col·laboració de les associacions de persones consumidores del consell assessor de la Xarxa Local de Consum organitzaran, durant el període en què estarà en vigor el sistema de resolució extrajudicial regulat pel RDL 1/2007, una sèrie d’accions i xerrades informatives descentralitzades per tot el territori de la demarcació.

En aquestes sessions informatives tècnics especialistes en l’àmbit del consum us explicaran de manera detallada el procediment a seguir i resoldran els dubtes que plantegeu. Consulteu el calendari detallat d’aquestes accions en el vostre ajuntament, consell comarcal o en el lloc web i en els perfils institucionals de la Diputació de Barcelona en Facebook i Twitter: @Diba i @ConsumDiba