Assemblea General Ordinària · 10 de novembre de 2022

Benvolgut Soci/Benvolguda Sòcia;

D’acord amb allò previst a la Llei de Cooperatives i a l’article 45 dels nostres Estatuts, et convoquem a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà al Local Social de Cooperativa 70 a Caldes de Montbui el proper dijous dia 10 de novembre de 2022 a 2/4 de 7 de la tarda en primera convocatòria i a les 7 en segona convocatòria, amb l’ordre del dia que et detallem tot seguit:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

  1. Nomenament d’Interventors d’Acta.
  2. Informe de gestió de l’exercici 2021.
  3. Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals de l’exercici 2021.
  4. Aprovació de la proposta d’aplicació dels resultats de l’exercici 2021.
  5. Nomenament de l’empresa que ha de realitzar l’auditoria externa de l’exercici 2022.
  6. Aprovació, si s’escau, de la participació com a sòcia de Cooperativa 70  a la cooperativa de crèdit Banca Popolare Etica, “Fiare”.
  7. Eleccions al Consell Rector.
  8. Preguntes i suggeriments.

Esperem la teva assistència,

El Consell Rector

NOTA 1. ELECCIONS AL CONSELL RECTOR: De conformitat amb l’article 57 dels Estatuts Socials, poden ser elegibles com a membres del Consell Rector totes les persones sòcies titulars que tinguin una antiguitat mínima d’un any a la Cooperativa. A efectes del còmput d’aquesta antiguitat, es prendrà també en consideració la data en què la persona es va incorporar a la Cooperativa, ja sigui com a sòcia titular o com a beneficiària. Per poder presentar-se com a elegibles per ocupar càrrec a Consell Rector, les persones candidates hauran de presentar un escrit, adreçat al Consell Rector, en els set dies següents a la data de publicació de l’anunci de la convocatòria d’Assemblea.

NOTA 2: Recordem que per a l’acreditació de la persona sòcia és indispensable la presentació del carnet de COOPERATIVA 70 amb el DNI, o passaport o carnet de conduir. Així mateix, i d’acord amb la redacció de l’article 51 dels Estatuts Socials, tota persona sòcia pot delegar, per escrit i adjuntant còpia del seu DNI, el seu vot en una altra persona sòcia o bé en el seu cònjuge, parella estable, ascendents o descendents majors d’edat que convisqui amb ella i aquesta no podrà portar cap altre vot delegat. Les persones sòcies beneficiàries no tenen dret a vot i únicament poden representar la seva titular.

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL