Què cal fer si teniu un viatge contractat i sou designats per a formar part d’una mesa electoral

Tenint en compte que la convocatòria d’eleccions per al proper 23 de juliol ha estat sobrevinguda, i que la cita electoral coincideix amb el període de vacances estivals, si heu contractat serveis relacionats amb un viatge –vols, allotjaments, etc.– i sou designats per a formar part d’una mesa electoral:

1. Des de la data en què us notifiquen que sou membre de mesa, disposeu de 7 dies per a presentar al·legacions davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al vostre municipi de residència. Caldrà que acrediteu documentalment la coincidència del servei contractat amb la jornada electoral, així com els perjudicis econòmics en cas de suspensió.

Això perquè un dels supòsits per ser eximit de l’obligació de formar part d’una mesa és la coincidència de les eleccions amb “esdeveniments familiars d’especial rellevància, que resultin inajornables o en què l’ajornament provoqui perjudicis econòmics importants” (Instrucció 6/2011 de la Junta Electoral Central sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals).

Les al·legacions també es poden fer per via telemàtica, però haureu d’acreditar la vostra identitat mitjançant un certificat digital o el sistema de clau concertada Cl@ve.

La JEZ haurà de resoldre les al·legacions en el termini de 5 dies i comunicar-vos-ho.

2. Un cop presentades les al·legacions a la JEZ, us aconsellem que contacteu amb l’empresa amb la qual heu contractat el servei per tal de comunicar-li que heu estat designats com a membres de mesa i que heu presentat les al·legacions corresponents per a quedar-ne exempts.

Si finalment la JEZ no admet les vostres al·legacions, caldrà que presenteu una reclamació a l’empresa, per un mitjà que en deixi constància (formulari web, trucada amb número d’incidència, correu electrònic, fulls oficials de reclamació, etc.), per sol·licitar un canvi de dates, un reemborsament en forma de val o bé la devolució dels imports pagats.

3. Si la resposta de l’empresa no és satisfactòria, podeu contactar amb el servei públic de consum del vostre municipi de residència (cerqueu la vostra oficina de consum) o bé omplir el formulari en línia de reclamació de l’Agència Catalana del Consum. També podeu demanar assessorament a una organització de persones consumidores.

Des dels organismes públics de consum s’intentarà resoldre la vostra reclamació mitjançant una mediació o un arbitratge, mecanismes de resolució alternativa de conflictes que són gratuïts i voluntaris per a ambdues parts.

Article copiat i consultat a 1 de juny de 2023 a https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Viatge-contractat-i-mesa-electoral