Noves normatives sobre lloguer d’habitatges

Tant el govern de l’Estat com la Generalitat han realitzat recentment modificacions a les respectives legislacions sobre aquesta matèria.

El Consell de Ministres va aprovar el passat 1 de març  RDL 7/2019 de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. Recull un conjunt de mesures, la majoria d’elles ja incloses en el RDL 21/2018 que fou derogat. Es destaquen les següent novetats:

 • Extensió dels terminis de pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer dels 3 anys actuals a 5 (7 anys si l’arrendador és persona jurídica)
 • Ampliació del termini de pròrroga tàcita que passa d’un any a 3 (5 anys quan l’arrendador sigui persona jurídica)
 • Limita a l’IPC l’actualització de la renda en un mateix contracte.
 • Les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran de càrrec de l’arrendador, si és persona jurídica.
 • Es limiten les garanties addicionals a la fiança fins a un màxim de 2 mesos.
 • Les comunitats de propietaris podran limitar o condicionar el lloguer turístic per una majoria qualificada de 3/5 parts dels propietaris.
 • En casos de desnonament de famílies vulnerables,  l’òrgan judicial haurà de comunicar el llançament als serveis socials i el procediment podrà ser suspès fins que aquests adoptin les mesures que considerin oportunes.

Pel que fa a la Generalitat, el passat  5 de març es va aprovar el Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. Entre les novetats més importants hi ha:

 • Mecanismes d’adquisició preferent a favor de la Generalitat en el cas de transmissions oneroses de sòls privats que formin part de les reserves de protecció pública o d’immobles amb habitatges arrendats que es venguin sencers.
 • Els ajuntaments i la Generalitat podran adquirir sòl mitjançant el dret de tanteig i retracte o mitjançant l’expropiació forçosa.
 • Als municipis amb demanda residencial forta s’impulsarà la construcció d’habitatges de protecció pública per destinar-los al règim de lloguer.
 • Es podran posar multes coercitives o expropiar  els pisos de persones jurídiques que portin més de dos anys buits i els que formen part d’edificis en construcció pendents d’acabament des de fa més de dos anys amb obres executades en més del 80%.
 • En els contractes de lloguer i en la seva publicitat s’haurà de consignar l’Índex de Referència del preu del lloguer en la zona per a habitatges de característiques similars.
 • Només els arrendadors dels habitatges llogats amb rendes inferiors a aquest índex es podran beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer.

 

*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de https://www.diba.cat/es/web/consum/-/noves-normatives-sobre-lloguer-d-habitatg-1 a data 10 d’abril de 2019