Garantia dels productes. Com funciona?

1. Garantia legal
D’acord amb la normativa vigent (Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei general per a la defensa de les persones consumidores i usuàries i altres lleis complementàries), tots els productes de consum (béns mobles) tenen una garantia legal i tota persona compradora d’aquests productes té els drets legals que reconeix la llei.
Totes les empreses, d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d’informar de la garantia del producte de la forma següent: han d’informar sobre els drets de les persones consumidores en cas de manca de conformitat per mitjà d’un cartell informatiu, un document escrit, una factura, un tiquet de compra o qualsevol altre mitjà que en permeti tenir constància, tenint en compte:
Si s’informa per mitjà d’un cartell de caràcter fix, aquest ha d’estar a la vista del públic i permetre la lectura i comprensió del text.
Si s’informa per mitjà d’un document, l’escrit que es lliuri al consumidor ha d’estar a disposició immediata de les persones consumidores en català i castellà.
Si s’informa per mitjà de la factura o tiquet de compra, aquests han d’estar impresos amb un tipus de lletra i un contrast que permetin llegir-los clarament.
Si són béns de naturalesa duradora (com mobles, aparells elèctrics, vehicles, joguines i habitatge, entre altres) s’ha de facilitar per mitjà d’un document o per mitjà de la factura o tiquet de compra, no per mitjà d’un cartell.

1.1. Principi de conformitat
El principi de conformitat obliga la persona venedora a lliurar a la persona consumidora i usuària un producte que sigui conforme al contracte de compravenda i a respondre de qualsevol falta de conformitat que hi pugui haver en el moment que es lliura el producte.
El producte és conforme si:
S’ajusta a la descripció feta per la persona venedora o al model o mostra que va ensenyar.
És apte per a l’ús al qual ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
És apte per a l’ús especial que haguessin pactat la persona consumidora i usuària amb la persona venedora.
Té la qualitat i prestacions habituals que la persona consumidora i usuària pot esperar d’un producte del mateix tipus, d’acord amb la seva naturalesa i les informacions que n’hagi donat la persona venedora o  productora en la publicitat o en l’etiquetatge.
A més, un producte no és conforme si la persona venedora en fa una instal·lació incorrecta, en cas que s’hagi pactat d’incloure-la pel preu acordat, o si la persona consumidora i usuària la va fer incorrectament com a conseqüència del fet de no haver-ne entès les instruccions. Per assegurar-vos que s’inclou la instal·lació d’un producte, heu de demanar que s’especifiqui clarament a la factura que aquesta hi és inclosa.
 
1.2. Responsabilitat del venedor
La persona venedora és qui ha de respondre de la manca de conformitat. És a dir, si el producte que heu adquirit té cap problema, haureu de portar-lo a la persona venedora, que és qui se n’ha de fer càrrec.

Donat cas que us sigui impossible portar el producte a la persona venedora o que us suposi una càrrega excessiva (perquè el venedor ha tancat el comerç, perquè vareu comprar el producte en una altra comunitat autònoma o en un altre país de la UE,…), la persona consumidora no queda desprotegida, sinó que pot reclamar directament al fabricant o al productor del producte i exigir els seus drets.
Cal tenir en compte els terminis següents:
Els dos anys següents a la data de lliurament, si el producte és nou.
La persona venedora i la persona consumidora poden pactar un termini més curt, que no podrà ser mai inferior a un any des de la data de lliurament, per al cas de productes de segona mà.
Però aquest termini té unes característiques que han de quedar molt clares:
Si el defecte del producte es manifesta durant els sis primers mesos des de la data de lliurament (producte nou o de segona mà), s’entén que aquest defecte ja existia quan el van lliurar, és a dir, que era d’origen. Aleshores, correspon a la persona venedora demostrar el contrari i que el defecte ha aparegut després a causa d’un mal ús o d’un manteniment defectuós. Ha de demostrar, en definitiva, que va donar el producte d’acord amb les condicions acordades.
Si el defecte apareix després dels 6 primers mesos i fins els 2 anys des de la data de lliurament, la persona consumidora i usuària és qui ha de provar que el defecte era d’origen i que no es deu a un mal ús o al pas del temps. Aquesta demostració demana, sovint, un peritatge del producte.
La persona consumidora i usuària té dret a la reparació, dret a la substitució, dret a la rebaixa del preu o dret a la resolució del contracte, si el producte no està conforme.

1.3. Termini per a reclamar
La persona consumidora i usuària té l’obligació d’informar el venedor del defecte, de la manca de conformitat, en el moment en què es detecti el problema, i com a màxim ho ha de fer en un termini de dos mesos.
El termini per a reclamar la manca de conformitat d’un producte durant el termini de garantia és de tres anys des de la data de lliurament.

Recorda que la manca de conformitat ha d’aparèixer durant els dos anys en què n’ha de respondre la persona venedora.

Hi ha un altre termini a tenir en compte, que interessa més als professionals que als consumidors: qui respongui de la manca de conformitat davant de la persona consumidora i usuària té un any per a repetir contra el responsable d’aquest defecte.

2. Garantia comercial
La  garantia comercial és voluntària. Les persones venedores la poden donar o no. Sempre ha de suposar una millora de la garantia legal. És a dir, la garantia comercial no substitueix la legal, sinó que representa un plus sobre la legal, la millora.

Aquesta garantia no és obligatòria, ens la poden donar o no. Ara bé, si ens la donen, ha de tenir uns requisits:
Ha de ser per escrit o en qualsevol altre suport durador sempre en el cas de productes de naturalesa duradora, i per als altres tipus de productes, si el consumidor ho demana.
No pot oferir menys drets que la garantia legal.
Pel que fa als productes de naturalesa duradora (aparells elèctrics, electrònics, informàtics, vehicles automòbils,), la garantia comercial s’ha de lliurar formalitzada per escrit o en qualsevol suport durador acceptat per la persona consumidora i usuària, i hi ha de constar la informació mínima i expressament els drets legals (garantia legal), amb  la indicació que aquests són independents i compatibles amb la garantia comercial.

3. Com reclamar
Recordem que podem demanar els Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia que l’empresa té a disposició de les persones consumidores i usuàries.
Totes les empreses, d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, estan obligades a garantir de manera fefaent que la persona consumidora, per a fer valer l’eventual exercici dels seus drets, tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador, de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació relativa a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum. Per tant, se li haurà de lliurar un acusament de rebuda, un número d’ incidència o qualsevol altre document acreditatiu.
L’empresari o empresària ha de donar resposta a les queixes i reclamacions rebudes com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini d’1 mes des que són presentades.
Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d’1 mes, presenteu una reclamació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi. o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC.

Notícia extreta i adaptada de http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/garanties/index.html consultada el 14 de març de 2016