El crèdit ràpid. Què és i què cal tenir en compte a l’hora de contractar-lo.

A la pàgina web de Consum.cat hi ha un article que parla sobre els serveis financers, des d’hipoteques fins a préstecs. En aquest article destaquem l’anomenat “crèdit ràpid”. Tot i així, si es vol informació d’altres tipus de serveis financers, es pot consultar l’article sencer al següent enllaç:

http://www.consum.cat/temes_de_consum/serveis_financers_3/index.html

El crèdit ràpid. Què és i què cal tenir en compte a l’hora de contractar-lo.

És un tipus de crèdit que s’atorga a un consumidor en un termini molt breu de temps per a satisfer determinades necessitats econòmiques  d’entre els 600 euros i 6.000 euros, aproximadament.
1. Avantatges:

 • Són de ràpida tramitació.
 • Demanen poca documentació, normalment sol ser suficient amb una nòmina de treball, un rebut domiciliat i el DNI.
 • Es disposa dels diners en un termini breu, normalment de 24 a 48 hores després d’acceptar la sol·licitud.
 • No cal justificar el motiu pel qual es demana el crèdit. Solen oferir condicions favorables pel que fa als terminis de devolució del crèdit.

2. Inconvenients:

 • Els interessos en la majoria dels casos són molt elevats (en la majoria el TAE supera el 20%).
 • En tenir una tramitació ràpida de vegades abans de signar el crèdit no es disposa de tota la informació necessària.

3. Qui ofereix aquests crèdits?

 • Els Bancs, les Caixes o els Establiments Financers de crèdit, que estan supervisats pel Banc d’Espanya (inscrits en el Registre del Banc d’Espanya).
 • Les Empreses que es dediquen professionalment i directament a la concessió de crèdits, sense estar supervisades pel Banc d’Espanya (no inscrites en el Registre del Banc d’Espanya).
 • Els Intermediaris financers, que són empreses que actuen com a intermediaris financers entre els consumidors i les entitats de crèdit, cercant les millors condicions financeres en el mercat. Per tant, cal assegurar-se de quina és exactament la gestió d’aquesta empresa i informar-se del cost real de la seva gestió com a intermediària.

4. Què cal tenir en compte?
Publicitat

 • Es pot trobar aquest tipus de crèdit anunciat en diferents mitjans de comunicació (premsa, televisió, ràdio …) on es presenten com una manera ràpida i senzilla d’aconseguir diners.
 • Recorda que la publicitat és vinculant, i per tant, tot el que s’hi digui s’ha de complir.
 • En la publicitat que es faci d’aquest tipus de crèdit ha de constar:
 • Les dades de l’empresa, amb el número de registre atorgat pel Banc d’Espanya si es tracta d’una entitat de crèdit.
 • L’import del crèdit (mínim i màxim) i de les despeses.
 • El tipus d’interès aplicable i la taxa anual equivalent (TAE).
 • Els requisits per obtenir el crèdit.
 • El termini en què es podrà disposar dels diners i el termini per retornar-los.

Oferta vinculant
Les empreses que ofereixen aquest tipus de crèdit tenen I’obligació de lliurar un document si l’usuari el demana, abans de signar res, on han de constar les condicions del crèdit, les dades de l’usuari i les de l’empresa. Aquest document és una oferta vinculant que obligatòriament han de mantenir durant com a mínim 10 dies hàbils.

Contractació
Per contractar un d’aquests crèdits, el primer pas el fa l’usuari amb una trucada telefònica o un correu electrònic (Internet), però a l’hora de signar el contracte, s’ha de fer des d’una oficina.
Quan se signa el contracte de préstec a l’oficina, ha d’estar exposat, com a mínim en català:

 • Un cartell amb totes les tarifes que s’apliquen.
 • Un cartell que informi que disposen de fulls de reclamació/denúncia.
 • Disposar dels contractes com a mínim en català

Si s’accepta el contracte, s’ha de signar per duplicat i hi ha de constar com a mínim:

 • Les dades de l’empresa amb el número de Registre del Banc d’Espanya.
 • Les dades del consumidor.
 • L’import total del crèdit.
 • L’interès aplicable i les despeses.
 • La quota mensual a pagar.
 • La forma de pagament.
 • El número de mensualitats.
 • La taxa anual equivalent (TAE).
 • La informació sobre la necessitat de signar una assegurança d’amortització del crèdit.
 • La informació, si s’escau, sobre el dret de revocació o desistiment del contracte que se signa si es fa fora d’un establiment mercantil (p.e. en una visita d’un comercial al nostre domicili).
 • Reemborsament anticipat: en qualsevol moment es pot pagar l’import total del crèdit i cancel·lar-lo, però s’ha de tenir en compte que en el contracte pot constar una compensació, la qual no pot excedir de l’1,5 % del capital reemborsat anticipadament o del 3% del capital, segons els casos.