Avís als consumidors que vulguin reclamar les despeses de constitució de la hipoteca.

Habitualment, la formalització d’una hipoteca comporta certes despeses com ara les del notari, les del Registre de la Propietat o l’Impost d’Actes Jurídics Documentats. Ara bé, alguns contractes de préstec hipotecari imposen dins les condicions generals, de forma unilateral, l’obligació d’assumir aquestes despeses per part del consumidor.

No obstant això, la Sentència 705/2015 del Tribunal Suprem, de data 23.12.2015, va declarar abusiva, i per tant nul·la, la clàusula que imposa aquesta obligació en una hipoteca i obliga l’entitat financera a retornar l’import que va cobrar al consumidor pels conceptes de constitució d’hipoteca.

Per tant, per poder reclamar la devolució de les despeses esmentades, el primer que s’ha de fer és revisar l’escriptura de la hipoteca per comprovar si hi ha aquesta clàusula o una de similar: “Són de compte exclusiu de la part prestatària tots els tributs, comissions i despeses ocasionats per la preparació, formalització, esmena, tramitació d’escriptures, modificació (…) i execució d’aquest contracte, i pels pagaments i reintegraments derivats del mateix, així com per la constitució, conservació i cancel·lació de la seva garantia, essent igualment al seu càrrec les primes i altres despeses corresponents a l’assegurança de danys (…)”.
Si es constata l’existència d’una clàusula com aquesta, es recomana que se segueixin les passes següents:

Adreçar-se al Servei d’Atenció al Client (SAC) o al Defensor del Client (DEC) de l’entitat de crèdit on es va contractar el préstec hipotecari i reclamar la devolució de l’import de les despeses de formalització de la hipoteca (fer-ho de manera que en quedi constància: mitjançant una carta certificada o un burofax amb justificant de recepció o amb la constància del segell de l’entitat, o per via electrònica amb la constància d’un número de reclamació de l’entitat).
Caldrà aportar còpia de:
L’escriptura de la hipoteca.
La carta de pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.
La factura del notari.
La factura del Registre de la Propietat.

Si no hi ha resposta en el termini de 2 mesos, o bé la resposta no és satisfactòria, caldrà adreçar-se a una associació de consumidors o al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ), per tal d’informar-se de la possibilitat d’acudir a la via judicial. El SOJ és un servei públic i gratuït d’atenció personalitzada del Departament de Justícia de la Generalitat. A Barcelona, hi ha el SOJ hipoteques (carrer Mallorca, número 283), creat en col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Es pot sol·licitar cita prèvia en el telèfon 93 496 18 80.

*Article extret, adaptat i consultat el 3 d’abril de 2017 al següent enllaç: http://consum.gencat.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/avisosCO_detall.jsp?id=116&idioma=1